Portál
plánování sociálních služeb

Česká republika

Veřejná zakázka MPSV

Dvouletý celorepublikový projekt „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“ spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a vládou České republiky, realizovaly od 1. 7. 2024 do 31. 8. 2024 na základě veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR čtyři organizace:
 
Komunitní plánování o.p.s.
Centrum pro komunitní práci
Domov sv. Anežky o.p.s.
Katedra antropologie Filozofické fakulty ZČU v Plzni 
 
Cílem projektu, bylo zajištění metodicky jednotného přístupu k plánování sociálních služeb na místní a regionální úrovni a vytvoření jednotného a uceleného systému vzdělávání a metodické podpory pro plánování sociálních služeb. Tento systém zohledňuje specifické demografické charakteristiky jednotlivých obcí a regionů a potřeby uživatelů, zadavatelů, poskytovatelů sociálních služeb a veřejnosti s hlavním důrazem na minimalizaci rizik vzniku sociálního vyloučení, na podporu sociálního začleňování sociálně vyloučených cílových skupin a zároveň přispívá k udržení a návratu osob na trh práce.
 
Při realizaci projektu bylo využito všech do té doby získaných zkušeností a bylo navázováno na práci mnoha lidí a týmů, která byla již v minulosti v oblasti komunitního plánování učiněna.
  
Projekt měl stanoveny tyto specifické cíle:
  • Vytvoření metodik pro plánování sociálních služeb podporující spolupráci zástupců uživatelů, zadavatelů, poskytovatelů sociálních služeb a veřejnosti.
  • Vytvoření vzdělávacích programů pro plánování sociálních služeb podporujících spolupráci zástupců uživatelů, zadavatelů, poskytovatelů sociálních služeb a veřejnosti.
  • Vyškolení krajských metodiků/vzdělavatelů připravených poskytovat pro potřeby obce/regionu vzdělávací programy a zabezpečení následné metodické podpory při plánování sociálních služeb.

 

Všechny cíle projektu „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“ byly díky podpoře MPSV a spolupráci s dalšími organizacemi a odborníky pro oblast plánování sociálních služeb postupně v souladu s časovým harmonogramem splněny.
 

Výstupy projektu naleznete v jednotlivých kategoriích většinou ve formě dokumentů ke stažení.

© 2024 - 2024 Webarium, s.r.o.